Бюджетна безпека держави в умовах фінансової глобалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено сутність бюджетної безпеки держави та місце її у фінансовій безпеці; обґрунтовано методичні основи оцінки рівня бюджетної безпеки держави; проведено оцінку сучасного стану бюджетної безпеки держави в контексті розвитку бюджетної системи України в умовах глобалізації. The essence of budget security of the state and its place in financial security is explored; the methodical bases for assessing the level of fiscal security of the state are substantiated; an assessment of the current state of budgetary security in the context of the development of the budget system of Ukraine in the conditions of globalization is evaluated.

Опис

Ключові слова

бюджет, бюджетна безпека, індикатори бюджетної безпеки, фінансова безпека, budget, budget security, indicators of budget security, financial security, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Юхименко, Я. В. Бюджетна безпека держави в умовах фінансової глобалізації / Я. В. Юхименко // Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти: монографія / П. І. Юхименко, О. М. Загурський, М. В. Півторак, І. Г. Романченко та ін.; за заг.ред. д-ра екон. наук, проф. П. І. Юхименка. – К. : Університет «Україна», 2015. – С. 70-146.