Фінансовий менеджмент

Анотація

У підручнику розкривається теорія і практика фінансового менеджменту. Зміст підручника відповідає програмі навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальностей 7.03050801 і 8.03050801 "Фінанси і кредит", що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання про сутність фінансового менеджменту, систему його забезпечення, управління грошовими потоками, прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства. В підручнику також розглянуто вартість і оптимізацію структури капіталу підприємства, аналіз його фінансових звітів та управління фінансами підприємства за позиції вартісно-орієнтованого підходу. Підручник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про сучасний фінансовий менеджмент. In the book revealed the theory and practice of financial management. The content of the textbook corresponds to the program of the course "Financial Management" for students majoring 7.03050801 8.03050801 and "Finance and Credit" that allows students to form the current knowledge about the nature of the financial management system of its software, cash management, profit, assets, investments, financial risks company. In the book also deals with the cost and optimize the capital structure of the enterprise, its financial statements analysis and financial management positions the company for value-oriented approach.The textbook will be useful to teachers , graduate students and everyone who wants to know everything about a professional modern financial management.

Опис

Ключові слова

фінанси, менеджмент, finance, management, кафедра фінансів, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Фінансовий менеджмент : підручник / Т. А. Говорушко, О. А. Гнатенко, А. В. Сілакова та ін. за заг. ред. Т. А. Говорушко. - Львів "Магнолія 2006", 2014. - 344 с.

Зібрання