Вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю (Патент на корисну модель № 65939)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до цукрової промисловості, а саме – до процесу уварювання утфелю. Вакуум-апарат містить вертикальний циліндричний корпус, підвісну нагрівну камеру з центральним опускним каналом, циркулятор для перемішування та циркуляції кристаломаси. Згідно корисної моделі пристрій для введення цукрового розчину виконано у вигляді корпусу конусоподібної форми з колектором для розчину, та чашеподібних розподільників, які розташовані по зовнішньому краю конусоподібного корпусу з тангенційним напрямом виходу розчину.
The utility model relates to the sugar industry - namely the process of boiling restorative sugar solution. Vacuum pan includes a vertical cylindrical body, suspended heating chamber with a central standpipe channel circulator for mixing and circulation restorative sugar solution. According to the utility model device to enter the sugar solution is made in a conical shell with a collector for a solution, and distributors are located on the outer edge of the cone-shaped body with a tangential direction of the exit solution.

Опис

Ключові слова

вакуум-апарат, утфель, кристалізація, гідродинамічні процеси, циркуляційний контур, швидкість циркуляції, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, vacuum pan, restorative sugar solution, crystallization, hydrodynamic processes, recycle loop, speed of circulation, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель 65939 Україна, МПК С 13 D 1/00. Вакуум-апарат для уварювання цукрового утфелю / Коцюбанський А. М., Мирончук В. Г., Єщенко О. А., заявник та патентовласник НУХТ. - № u 201102614 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

Зібрання