Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику розглядається основний теоретичний матеріал з курсу “Теорія ймовірностей та математична статистика” за кредитно – модульною системою згідно вимог Болонської конференції. Особлива увага приділена доступності викладання матеріалу, який супроводжується великою кількістю прикладів. На електронному носії знаходяться задачі для самостійної роботи та модульного контролю студентів, біографічний довідник. Для студентів, викладачів та всіх, хто вивчає курс “Теорія ймовірностей та математична статистика”.
The textbook is considered the main theoretical material of the course "Theory of Probability and Mathematical Statistics" for credit - modular system according to the requirements of the Bologna conference. Particular attention is paid to the availability of teaching material, accompanied by a large number of examples. In the electronic media are problems for independent work and modular control students biographical information. For students, teachers and anyone who studies the course "Theory of Probability and Mathematical Statistics".

Опис

Ключові слова

кредитно – модульна система, credit - a modular system, управлінські рішення, випадкові процеси, management decisions, random processes, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Медведєв, М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / М. Г. Медведєв, І. О. Пащенко. - К. : "Ліра-К", 2008. - 536 с.

Зібрання