Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості в умовах глобалізації економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Монографія присвячена вирішенню теоретичних і прикладних проблем вибору та формування структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств кондитерської промисловості. Узагальнено теоретичні та методичні підходи до вибору і формування оптимальної структури джерел фінансування інвестицій; проаналізовано діяльність підприємств кондитерської промисловості; досліджено стан і тенденції їх інвестиційної діяльності; проведено аналіз структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств кондитерської промисловості. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення системи формування структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств кондитерської промисловості України з використанням теорії упорядкованого перебору, доповненої впливом приватних і загальних обмежень. Запропоновано теоретичні положення щодо оптимізації структури джерел фінансування інвестицій з позиції критерію рентабельності власного капіталу з урахуванням середньозваженої вартості капіталу. Монографія розрахована на науковців, аспірантів, студентів та всіх тих, хто цікавиться науково - теоретичними і практичними питаннями формування структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств. This monograph is devoted to the solution of theoretical and applied problems of selection and formation of the structure of funding sources investment companies confectionery industry. Theoretical and methodological approaches to the selection and formation of the optimal structure of sources of financing investment, analyzed the activity of confectionery industry, investigated the status and trends of their investment , the analysis of the structure of funding sources investment companies confectionery industry. Suggestions for improvement of structure formation funding investment enterprises of Ukraine confectionery industry using the theory of ordered enumeration , supplemented by the influence of partial and general limitations. A theoretical concepts to optimize the structure of sources of financing investment from the perspective of return on equity criterion based on the weighted average cost of capital. The book is intended for researchers , graduate students and all those interested in the scientific and theoretical and practical issues shaping the structure of funding sources investment companies.

Опис

Ключові слова

інвестиції, інвестиційна діяльність, джерела фінансування інвестиційної діяльності, середньозважена вартість капіталу, ефект фінансового левериджу, оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності, підприємства кондитерської промисловості, investments, investment activities, sources of financing investment, WACC, effect of financial leverage, optimize the structure of sources of financing investment, company confectionery industry, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко, Т. А. Формування джерел фінансування інвестиційної діяльності на підприємствах кондитерської промисловості в умовах глобалізації економіки : монографія / Т. А. Говорушко, Г. В. Сілакова. – К. : Логос, 2013. – 208 с.

Зібрання