Спосіб одержання високооктанової кисневмісної добавки до бензинів (Патент на винахід № 76688)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до спиртової промисловості і представляє собою удосконалений спосіб виробництва високооктанової кисневмісної добавки до бензинів шляхом введення нових технологічних прийомів. An invention behaves to a spirit industry and is the improved method of production of high-antiknock oxygen-containing addition to petrols by application of new technological receptions.

Опис

Ключові слова

адсорбція, adsorption, десорбція, концентрування спирту, desorption, concentration of alcohol, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 76688 UA, МПК C12F 3/00, С07С 29/76 (2006.01), С07С 31/00, C10L 1/18 (2006.01), B01D3/14, B01D 53/04 Спосіб одержання високооктанової кисневмісної добавки до бензинів / Кизюн Г. О., Міщенко О. С., Олійнічук С. Т., Сосницький В. В., Шиян П. Л. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № а200605313 ; заявл. 15.05.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8., 2006 р.

Зібрання