Спосіб одержання біогазу із післяспиртової барди (Патент на корисну модель № 34130)

Анотація

Спосіб одержання біогазу із стічних вод спиртових заводів, що включає кондиціювання барди, збагачення ростовими і поживними речовинами, її анаеробне зброджування, який відрізняється тим, що підготовлюють барду концентрацією органічних речовин за показником хімічного споживання кисню 10-100 тис.мг/дм3, 40-100 млн./дм3 термолізованих дріжджових клітин і подають в анаеробний реактор із швидкістю розбавлення середовища 0,005-0.03 год-1. Method of receipt of biogas from the effluents of spirit plants, that includes conditioning of distillery dregs, enriching, anaerobic fermentation nourishing substances, that differs in that prepare distillery dregs the concentration of organic substances on the index of chemical consumption of oxygen of 10-100 th.mg/dm 3, 40-100 million/dm3 zymic cages and give in an anaerobic reactor at a speed of dilution of environment of 0,005-0,03 hours-1.

Опис

Ключові слова

стічні води спиртових заводів, кондиціювання барди, анаеробне зброджування, анаеробний реактор, effluents of spirit plants, conditioning of distillery dregs, anaerobic fermentation, anaerobic reactor, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 34130 UA, МПК C10L 1/18 (2008.01) Спосіб одержання біогазу із післяспиртової барди / Яковець, І. І., Демчак, І. М., Сосницький, В. В., Українець, А. І. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № 200803620 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.07.2008, Бюл. № 14., 2008 р.

Зібрання