Спосіб отримання ректифікованого спирту (Патент на винахід №116733)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонована технологія ректифікованого етилового спирту, що дозволяє підвищити ефективність видалення головних, частини проміжних і кінцевих домішок спирту в брагоректифікаційних установках з мінімальними витратами води на гідроселекцію. Представлена апаратурно-технологічна схема установки, відповідно до якої для проведення гідроселекції в розгінній колоні здійснюють рециркуляцію кубової рідини колони екстрактивної ректифікації, в епюраційній колоні – кубової рідини розгінної колони, а в колоні екстрактивної ректифікації – кубової рідини спиртової колони. Проведені дослідження ефективності запропонованої технології у виробничих умовах. Установлено, що її використання дозволяє скоротити питомі витрати пом’якшеної води та енерговитрати на її нагрівання до 80 % у порівнянні з типовими схемами брагоректифікаційних установок. The technology of rectified ethyl alcohol, which allows to increase the separation efficiency head, of the intermediate and end impurities of the alcohol in distillation and rectification plants with minimal water consumption for hydroselection. Рresented a hardware-technological scheme of the distillation plant, in accordance with which to conduct hydrocelectomy in acceleration column are recycling the bottom liquid of the column for extractive distillation, in epuration column - bottom liquid acceleration column, and in the column for extractive distillation - bottoms liquid alcohol column. Conducted studies of the effectiveness of the proposed technology in a production environment. It is established that its use allows to reduce specific consumption of softened water and the energy consumption for heating by up to 80 % in comparison with the standard schemes of distillation and rectification plants.

Опис

Ключові слова

ректифікація, кубова рідина, етиловий спирт, гідроселекція, рециркуляція, домішки, rectification, bottom liquid, ethyl alcohol, hydroselection, recycling, impurities, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент України на винахід № 116733 В01D 3/14 (2006.01). Спосіб отримання ректифікованого спирту / Булій Ю. В., Шиян П. Л., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № а 201700613 ; заявлено 23.01.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018.

Зібрання