Сатуратор цукрового розчину ( Патент на винахід №101984)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Заявлений сатуратор цукрового розчину виконаний у вигляді циліндричного корпусу з розширеною верхньою частиною і конічним днищем, з патрубками для підведення цукрового розчину в циліндричний корпус вище рівня переливного ящика та для відведення обробленого розчину з нижньої частини конічного днища через переливний ящик, та з патрубками для підведення сатураційного газу в конічне днище сатуратора і відведення відпрацьованого газу з розширеної верхньої частини сатуратора. Всередині циліндричного корпусу та конічного днища сатуратора цукрового розчину додатково виконана гумова вставка. Верхня частина гумової вставки прикріплена по периметру вище рівня переливного ящика до внутрішньої поверхні циліндричного корпусу сатуратора, а нижня частина - до конічного днища вище патрубків підведення сатураційного газу в конічне днище таким чином, що між внутрішніми поверхнями циліндричної частини сатуратора і конічного днища та додатково виконаною гумовою вставкою утворена камера. Камера має знизу патрубок для підведення сатураційного газу, а зверху - патрубок для його відведення з камери, що з'єднаний з патрубком для підведення сатураційного газу в конічне днище сатуратора. Всередині камери розміщенні металеві кільця, які прикріплені до внутрішньої поверхні циліндричного корпусу. Claimed saturator sugar solution is designed as a cylindrical body with an extended top and conical bottom, with pipes for supply of sugar solution in a cylindrical casing above the overflow box and processed for removal of the solution from the bottom of the conical bottom through the overflow box and pipes for the supply of carbonation gas in the conical bottom of the saturator and the flue gas from the extended upper saturator. Inside the cylindrical body and a conical bottom saturator sugar solution additionally made rubber insert. The upper part of the rubber insert is attached to the perimeter above the overflow box to the inner surface of the cylindrical body saturator, and the lower part - in a conical bottom up nozzle supply carbonation gas conical bottom so that between the inner surfaces of cylindrical and conical bottom of the saturator and additionally performed a rubber insert formed chamber. The camera has a bottom outlet for supplying gas carbonation, and top - outlet for his removal from the chamber, which is connected to a pipe for supplying gas in carbonation conical bottom of the saturator. Inside the chamber placed metal rings that are attached to the inner surface of the cylindrical body.

Опис

Ключові слова

сатуратор, цукровий розчин, вставка, гума, очищення, накип, saturator, sugar solution, paste, gunma, cleaning, scale, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 101984 UA, МПК C13B 20/00 (2013.01) Сатуратор цукрового розчину / Салманов І. С., Пономаренко В. В., Люлька Д. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 2011 02601 ; заявл. 09.03.2011 ; опубл. 27.05.2013, Бюл. № 10, 2013 р. – 6 с.

Зібрання