Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірник увійшли тези доповідей учасників ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», в яких розглянуто актуальні питання функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, висвітлено проблеми ресурсної, інноваційно-інвестиційної, фінансової, управлінської та зовнішньо- економічної діяльності підприємств. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах господарювання. The collection includes the abstracts of the III all-Ukrainian scientific -practical conference "improving the efficiency of enterprises food and processing branches of agrarian and industrial complex" in which they discussed topical issues functioning and development of economic entities, the problems resource, innovation and investment, financial, managerial and externally economic activity of enterprises. Intended for researchers, teachers, postgraduates and students of economic specialties of higher educational institutions who are interested in issues related to the functioning of enterprises in the modern market conditions.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, глобалізація економіки, управління персоналом, суб’єкти господарювання, діяльність підприємств, globalization of economics, food production, management personnel, entities, activities of enterprises

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : тези доповідей, 19-20 листопада 2014 р. м. Київ. – Київ : НУХТ, 2015. – 326 с.

Зібрання