Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У збірник увійшли тези доповідей учасників ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, в яких розглянуто актуальні питання розвитку сучасного менеджменту підприємств України, ознайомлено читачів з особливостями управління розвитком підприємств переробної промисловості, визначено перспективи євроадаптації національних підприємств харчової промисловості, а також висвітлено бачення молоді сучасних тенденцій управління. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, яких цікавлять питання, пов’язані з функціонуванням підприємств у сучасних ринкових умовах. The collection includes abstracts of reports of participants of the XI International scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists. the vision of young people of modern management tendencies is covered. Designed for students of economic specialties of higher education, graduate students, teachers, researchers who are interested in issues related to the functioning of enterprises in today's market conditions.

Опис

Ключові слова

управління розвитком підприємств, євроадаптація національних підприємств, сучасні тенденції управління підприємством, modern trends in enterprise management, enterprise development management, European adaptation of national enterprises

Бібліографічний опис

Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18-19 листопада 2020 р., м. Київ : тези доповідей / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Навчально-науковий інститут економіки і управління. – Київ : НУХТ, 2020. – 198 с.

Зібрання