Сучасні ідеологеми державотворення і молодь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовується думка, що лише національно-демократична ідеологема державотворення продукує ідеал гармонійного суспільства, в якому діє принцип: єдність і цілісність системи при свободі окремих частин. В ній свобода особи розглядається умова стабільного і ефективного функціонування держави. Саме така ідеологема і приваблює сучасну молодь.
The author underlines that only the national and democratic ideologeme of the state-building produces the ideal of a harmonious society. It is based on the principle of unity and integrity of the system under the freedom of the individual parts. The individual liberty is considered as the condition of stable and effective functioning of the state. That is such ideologeme attracts the modern youth.

Опис

Ключові слова

ідеологеми державотворення, ideologemes of state-building, фашизм, комунізм, ідеал гармонійного суспільства, молодь, свобода вибору, fascism, communism, ideal of a harmonious society, youth, freedom of choice, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Кітов, М. Г. Сучасні ідеологеми державотворення і молодь / М. Г. Кітов // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : Матеріали XXXI Міжнародної науково-практичної конференції, 27 квітня 2012р. – Донецьк.: 2012. – С. 102-106.