Іваріанти рівняння лінії другого порядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При переході до нової координатної системи розміщення лінії відносно координатного базису змінюється, а разом з тим змінюється і її рівняння. Існують функції від коефіцієнтів рівнянь ліній, які не змінюються при будь-яких перетвореннях декартової прямокутної системи координат. Ці функції називаються інваріантами загального рівняння лінії другого порядку, за допомогою яких можна встановити тип лінії. In the transition to the new coordinate placement base line relative to coordinate changes, and with it changes and its equation. There are functions of the coefficients of the equations of lines that do not change under any transformations rectangular Cartesian coordinate system. These functions are called invariant equations of general line of the second order, with which you can set the type of line.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., інваріанти, крива другого порядку, invariants, second order curve

Бібліографічний опис

Шолух, С. В. Іваріанти рівняння лінії другого порядку / С. В. Шолух, О. М. Мулява // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 74 наукової конференції молодих вчених аспірантів і студентів : тези доповідей , 21-22 квітня 2008 р., м. Київ / НУХТ. – 2008. - С. 106.