Current state and prospective development directions of the domestic market of oil and oil and fat products: a qualitative aspect

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The main results of the enterprises activities of the domestic oil and fat industry in 2020-2021 are shown in the articles. The profitability indicators of the production of oil crops of agricultural enterprises and farms of Ukraine by regions in 2020, the sown area under soybeans and sunflowers by regions of Ukraine for the 2021 harvest are studied, as well as the export of oilseeds in 2020/2021 compared to the 2019/2020 marketing year. It was emphasized that oilseed crops in Ukraine are traditionally the most profitable of all plant products, which is due to their high liquidity and demand from both exporters and the processing sector. export of vegetable oil and protein grist from Ukraine during the specified period was investigated, and the main reasons for changes were determined. On the basis of The production of oil and fat products in Ukraine in 2020-2021 was analyzed, the the supply/demand balances of sunflower seeds and vegetable oil, the main trends in the functioning of the relevant market were determined and the priorities of future development were substantiated. The price policy of industry enterprises and the reasons for the increase in the price of oil were studied. The processing capacities of the main types of oil crops, oil and deep processing products were evaluated, and the leaders of the respective markets were determined. It was emphasized that the further market development of oil and oil-fat products of Ukraine will take place in the direction of improving the quality of manufactured products in terms of their safety and expanding exports. This is due to the further application of international standards at the enterprises of the industry and their timely reaction to changes in the regulatory and legal framework. New changes in FSSC 22000 scheme (version 5.1) are highlighted. У статті розглянуто основні результати діяльності підприємств вітчизняної олійно-жирової галузі у 2020-2021 рр. Досліджено показники рентабельності виробництва олійних культур у сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах України за регіонами у 2020 р., посівні площі під соєю і соняшником за регіонами України під врожай 2021 р., а також експорт насіння олійних культур 2020/2021 порівняно з 2019/2020 маркетинговим роком. Наголошено, що олійні культури в Україні традиційно є найбільш рентабельними з усієї продукції рослинництва, що обумовлено їх високою ліквідністю і попитом як з боку експортерів, так і переробного сектору. Проаналізовано виробництво олійно-жирової продукції в Україні у 2020-2021 рр., досліджено експорт рослинної олії та протеїнових шротів з України протягом зазначеного періоду та визначено основні причини змін. На основі балансів попиту/пропозиції насіння соняшнику та рослинної олії визначено основні тенденції функціонування відповідного ринку та обґрунтовано пріоритети перспективного розвитку. Досліджено цінову політику підприємств галузі та причини подорожчання олії. Оцінено потужності з переробки основних видів олійних культур, олії та продуктів глибокої переробки , а також визначено лідерів відповідних ринків. Наголошено, що подальший розвиток ринку олії та олійно-жирової продукції України буде відбуватися в напрямку підвищення якості вироблюваної продукції в аспекті її безпеки та розширення експорту. Це пов’язано із подальшим застосуванням міжнародних стандартів на підприємствах галузі та своєчасною їх реакцією на зміни в нормативно-правовій базі. Наголошено на нових змінах в схемі FSSС 22000 (версія 5.1).

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, oil market, production profitability of oil crops, refined and unrefined oil, deep processing products, quality and safety of food products, domestic market, international standards ISO 22000, ринок олії, рентабельність виробництва олійних культур, рафінована та нерафінована олія, продукти глибокої переробки, якість та безпека харчової продукції, внутрішній ринок, міжнародні стандарти ІSО 22000

Бібліографічний опис

Strashynskyi, V. Current state and prospective development directions of the domestic market of oil and oil and fat products: a qualitative aspect / V. Strashynskyi, O. Sheremet, L. Strashynska // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Том 29, №1. – C. 67–83

Зібрання