Спосіб імпульсного регулювання трифазної напруги в пристроях з тристержневим магнітопроводом (Патент на винахід № 84582)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В способі напругу формують з двох кривих синусоїди напруги мережі та послідовності імпульсів, висота яких змінюється по синусоїдальному закону, а ширина – по лінійному, регулюють напругу синхронною зміною ширини всіх імпульсів, однакової для кожного з них в будь-який момент часу, шляхом зміщення фронтів імпульсів. In voltage mode shape of the two curves sinusoidal voltage and pulse, the height of which varies sinusoidally and width - on linear and regulate voltage synchronous change the width of all pulses, the same for each of them at any time, by shifting fronts pulses.

Опис

Ключові слова

імпульсне регулювання змінної напруги, impulse control variable voltage, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент 84582 UA, МПК (2006) H01R 3/12 Спосіб імпульсного регулювання трифазної напруги в пристроях з тристержневим магнітопроводом / Шестеренко В. Є., Шестеренко О. В. ; Заявник і патентовласник - Національний університет харчових технологій. — № a200906087 ; заявл. 24.05.2006 ; опубл. 10.11.2008 , Бюл. № 21, 2008 р.

Зібрання