Технічна термодинаміка : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику викладено теоретичні основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних та реальних газів як закритих, так і проточних систем. Наведено диференціальні рівняння термодинаміки. Детально розглянуто властивості реальних робочих тіл (водяної пари, газових сумішей). Наведено теоретичні положення розрахунку основних параметрів компресорів, циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних та паросилових установок і холодильних машин. Ефективність перетворення енергії в теплових машинах розглядається як на основі енергетичного, так і ексергетичного методів.
In the book set out the theoretical foundations of thermodynamics, thermodynamic processes of ideal and real gases as closed and flow systems. An differential equations of thermodynamics. Considered in detail the properties of real working bodies (water vapor gas mixtures). Theoretical position of key parameters of compressor cycles of internal combustion engines, gas turbine and steam power units and chillers. Efficiency of energy conversion in thermal machines is seen as based on power and ekserhetychnoho methods.

Опис

Ключові слова

теплотехніка, термодинаміка, теплотехника, thermotechnics, thermodynamics, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Буляндра, О. Ф. Технічна термодинаміка : підруч. для студентів енерг. спец. вищ. навч. закладів / О. Ф. Буляндра. – К.: Техніка, 2001. – 320 с.: іл. – Бібліогр.: с. 315.

Зібрання