Пристрій для укладання пляшок в тару (Патент на винахід № 63218)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до пакувальної техніки. Пристрій для укладання пляшок в тару складається з конвеєра для подавання транспортної тари, вузла накопичування пляшок і формування з них шару, захватної головки для пляшок та механізму переміщення її у вертикальній та горизонтальній площинах, механізму горизонтальної орієнтації захватної головки у просторі. Механізм переміщення захватної головки має послідовно з'єднані коромисло, на якому встановлені фіксатори, поворотний важіль, вісь обертання якого розташована на кінці коромисла і який з обох країв має ролики, та шатун, на якому змонтована захватна головка, причому один з роликів на поворотному важелі контактує в кінці робочої ділянки траєкторії руху із підпружиненим перемикачем ходу та криволінійною напрямною, розвертаючи важіль відносно коромисла на визначений кут, а інший ролик в кінці холостої ділянки руху взаємодіє із стопорною планкою, повертаючи важіль в початкове положення. The invention relates to packaging machinery. A device for stacking bottles into a container consists of a conveyor for supplying a shipping container, unit of accumulation of bottles and shaping a layer of them, retention head for the bottles and the mechanism of its displacement in vertical and horizontal planes, mechanism of horizontal orientation of retention head in the space. The mechanism of displacement of retention head has series-connected arm on which are mounted the holders, rotary lever, axis of rotation of which is located on the end of the arm and which from both ends has rollers, and connecting rod, on which is mounted the retention head, moreover, one of rollers on rotary lever contacts at the end of working site of trajectory of motion with spring-loaded switch of motion and curvilinear guide turning the lever relative to the arm for specific angle, and another roller at the end of idle section of motion interacts with the stopping lath turning the lever to the initial position.

Опис

Ключові слова

захватна головка, важільний механізм переміщення, ланка змінної довжини, seizures head, lever mechanism displacement, section of variable-length, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент № 63218A, B 65 В 21/10. Пристрій для укладання пляшок / Лутай С. В., Ковальов О.І., Пітра М.М.,— № 2003031866; заявл. 03.03.2003; опубл. 15.01.2004, Бюл. № 1.

Зібрання