Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ринок праці - динамічна система, що залежить від політичних, економічних, соціальних і інших умов. Трансформаційні процеси на ринку праці, що відбуваються в умовах модернізації суспільного виробництва, поставили перед сучасною економічною наукою завдання розробки і постійного корегування методологічних підходів до їх вивчення. Значну увагу їх вивченню приділяли і приділяють такі вітчизняні вчені: Д.П. Богиня, С.М. Злупко, Е.М. Лібанова, П.Т. Саблук, C.B. Тютюнникова та інші. Jobs - a dynamic system that depends on the political, economic, social and other conditions. Transformation processes in the labor market, taking place in the modernization of social production, set in modern economic science objectives of development and constant adjustment of methodological approaches to their study. Special attention is paid to the study and paid by such scientists: DP Goddess, SM Zlupko, EM Libanova, PT Sabluk, C.B. Tyutyunnykova and others.

Опис

Ключові слова

ринок праці, модернізація, зайнятість, трудовий потенціал, labor market, modernization, employment, employment potential, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Москаленко, К. Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні / Катерина Москаленко, Ольга Соломка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 31-32.