Космополітизм як світоглядний modus vivendi планетарногосоціуму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Монографія присвячена аналізу феномена космополітизму, якальтернативної світоглядної парадигми ХХІ століття. Послідовно розглянуто політико-правові, історико-генетичні витоки, еволюція системних рис космополітизму. Виокремлено його сутнісні риси–етнічні,економічні, культурні, духовні, наукові та інші. Фундаментальність дослідження забезпечується зосередженням уваги на тому, що космополітизм закономірно стає атрибутом суспільногожиття в умовах глобалізованого світу та включає інакшість Іншого. Він ненівелює національність і багатоманітність культур, а лише «розмиває» державні кордони. В монографії викладено обґрунтування космополітичного світогляду як modus vivendi планетарного соціуму. Дослідження завершується аналізом нових трендів становлення онтологічної єдності планетарної спільноти, формування неокосмополітизму та космополітичної демократії. Розрахована на фахівців – філософів, соціологів, політологів, культурологів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, усіх, хто цікавиться соціально-філософськими проблемами сучасності. The monograph is devoted to the analysis of the phenomenon of cosmopolitanism, an alternative worldview paradigm of the 21st century. The political-legal, historical-genetic origins, evolution of the systemic features of cosmopolitanism are consistently considered. Its essential features are highlighted – ethnic, economic, cultural, spiritual, scientific and others. The fundamentality of the research is provided by focusing attention on the fact that cosmopolitanism naturally becomes an attribute of social life in the conditions of a globalized world and includes the otherness of the Other. It does not level the nationality and diversity of cultures, but only "blurs" state borders. The monograph outlines the justification of the cosmopolitan outlook as the modus vivendi of the planetary society. The study concludes with an analysis of new trends in the formation of the ontological unity of the planetary community, the formation of neo-cosmopolitanism and cosmopolitan democracy. It is intended for specialists - philosophers, sociologists, political scientists, cultural scientists, students of higher education, graduate students, all those who are interested in socio-philosophical problems of our time.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, космополітизм, матриця, космополітична реальність, онтологічна єдність, cosmopolitanism, matrix, cosmopolitan reality, ontological unity

Бібліографічний опис

Саракун, Л. Космополітизм як світоглядний modus vivendi планетарного соціуму : монографія / Л. Саракун. – Київ : ПП Лисенко М.М., 2021. – 291 с.

Зібрання