Вібраційні екстрактори періодичної дії та перспективи їх промислового використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано огляд існуючих віброекстракторів, що дозволяє систематизувати їх. Аналіз сучасного стану віброекстракційного обладнання дає можливість передбачати шляхи підвищення ефективності конструкцій екстракторів з урахуванням потреб промисловості. Разом з тим, слід зазначити, що широке використання віброекстракторів в різних галузях харчової, фармацевтичної і хімічної промисловості стримується складністю гідродинаміки і недостатньою вивченістю їх масообмінних характеристик, що ускладнює конструювання і масштабування нових апаратів. The review of existing vibration expeditors is made, which allows to systematize them. The analysis of the current state of vibroextraction equipment enables to predict ways to increase the efficiency of the structures of extractors, taking into account the needs of industry. At the same time, it should be noted that the widespread use of vibroextractors in various fields of the food, pharmaceutical and chemical industries is hampered by the complexity of hydrodynamics and the lack of knowledge of their mass transfer characteristics, which complicates the design and scale of new devices.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, корпус, тарілка, vіbro extractor, housing, plate, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Вібраційні екстрактори періодичної дії та перспективи їх промислового використання / В. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав’ялов // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019 р. – Ч. 2. – С. 150.