Мікроструктурний аналіз грибної суспензії на стадії підготовки до ропилювального сушіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано нанотехнологічний метод обробки плодового тіла гриба ш иїтаке або його шапинок на стадії підготовки до розпилю вального сушіння. Зокрема, в процесі гом огенізації досягаєт ься гідром еханічна дест рукція високом іцних хіт инглюканових структур з отрим анням високого ступеня дисперсност і часточок нерозчинних фракцій у грибній суспензії, щ о має покращувати її текучі властивості. Проте при Д ІВ Е -обробці плодового т іла ш иїт аке ут ворюються стійкі високов’язкі гетерогенні колоїдні системи, які навіт ь при розведенні водою залиш аю т ься не т екучими і не можу ь подават ись в сушарку, щ о вим агає вивчення природи цих явищ. Проведено дослідження мікроструктури дисперсних часток грибної суспензії, отриманої за різних технологічних умов Д ІВ Е -оброб ки плодового т іла гриба ш иїт аке на ст а д ії підгот овки до розпилю вального сушіння. Мікрост руктурний аналіз показав, щ о ніж ки т а ш апинки гриба шиїтаке відрізняються за будовою та ст руктурою , що визначає їх міцнісні властивост і й ефективніст ь процесів диспергування т а гомогенізації. Так, у суспензії з плодового т іла гриба відбуваєт ься агрегування доволі розвинут их ст руктур гіфів, що погіршує умови її розпилювального сушіння.

Опис

Ключові слова

гриб шиїтаке, диспергування, dispersion, shiitake mushroom, гомогенізація, суспензія, suspension, homogenization, мікроструктурний аналіз, microstructural analysis

Бібліографічний опис

Мікроструктурний аналіз грибної суспензії на стадії підготовки до ропилювального сушіння / Н. О. Шаркова, Т. Я. Турчина, Е. К. Жукотський, Г. В. Декуша // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 240–247.

Зібрання