Логістика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У підручнику викладено методологічні основи логістики та розкрито сутність основних її функціональних процесів. Розглянуто базові поняття логістики та охарактеризовано компоненти логістичної системи підприємства. Розкрито способи організації базових логістичних операцій та представлено показники оцінювання ефективності виконання логістичних функцій. У кінці кожного розділу подаються питання та тести для самостійного контролю знань. Підручник призначений для здобувачів вищої освіти та викладачів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями “Економіка”, «Харчові технології та «Менеджмент», слухачів системи підвищення кваліфікації, для управлінців і фахівців підприємств та всіх, хто організовує та управляє логістичними процесами. The textbook describes the methodological foundations of logistics and reveals the essence of its main functional processes. The basic concepts of logistics are considered and the components of the logistics system of the enterprise are characterized. The methods of organizing basic logistics operations are disclosed and the indicators for evaluating the performance of logistics functions are presented. At the end of each chapter, there are questions and tests for independent control of knowledge. The textbook is intended for students of higher education and teachers of higher educational institutions studying in the specialties "Economics", "Food technologies and "Management", students of the system professional development for managers and specialists of enterprises and everyone who organizes and manages logistics processes.

Опис

Ключові слова

кафедра технології консервування, логістична система, логістика постачання, планування, логістика, логістика запасів, складська логістика, перевезення вантажів, logistics system, delivery logistics, planning, logistics, warehouse logistics, warehouse logistics, profitable transportation

Бібліографічний опис

Марченко, В. М. Логістика : підручник / В. М. Марченко, В. В. Шутюк. – 2–ге вид., доповн. – Київ : НУХТ, 2022. – 334 с.

Зібрання