Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів, зокрема питання фінансового забезпечення економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості, організації обліково-аналітичної, фінансово-інвестиційної діяльності із врахуванням їх галузевих особливостей; питання розвитку фінансово-кредитних відносин в ринкових умовах, актуальні проблеми теорії та практики страхування, стан та перспективи розвитку банківської системи України. Одержані результати дадуть змогу більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку суб’єктів господарювання з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Результати досліджень та обговорень можуть бути використані в навчальному процесі та в подальших наукових дослідженнях. The modern problems of accounting and finance are considered, in particular, the financial support of economic and social development of enterprises of the food industry, organization of accounting and analytical, financial and investment activity taking into account their sectoral peculiarities; issues of development of financial and credit relations in market conditions, actual problems of theory and practice of insurance, state and prospects of development of the banking system of Ukraine. The obtained results will enable to more effectively develop and implement strategies for the development of business entities, taking into account domestic and international experience. Research and discussion results can be used in the learning process and in further research.

Опис

Ключові слова

фінансово-кредитні відносини, банківська система, суб’єкти господарювання, бухгалтерський облік, фінанси, обліково-аналітична діяльність, фінансово-інвестиційної діяльність, financial and credit relations, banking system, business entities, accounting, finance, accounting and analytical activity, financial and investment activity

Бібліографічний опис

Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : програма і матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21-22 листопада 2018 р. м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Навчально-науковий інститут економіки і управління. - К. : НУХТ, 2018. – 166 с.

Зібрання