Сегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Харчова промисловість є однією із найбільш стратегічних сфер діяльності, вона пов’язана із продовольчою безпекою країни, рівнем життя та станом здоров’я громадян. Маркетингові засади ведення бізнесу у харчовій сфері повинні поєднувати в собі декілька важливих аспектів: суто мар-кетинговий (дослідження ринку, задоволення потреб споживачів), соціально-відповідальний та етичний (висока якість продуктів, достовірність інформації, етичність реклами, врахування релігійних, етнографічних та інших особливостей) та фізіологічний (врахування фізіологічних потреб людини у харчуванні). Сегментація ринку дає можливість краще зрозуміти потреби споживачів та задовольнити їх, що належить до маркетингового аспекту бізнесу, та має нерозривно співіснувати з двома іншими вищевказаними аспектами. Метою дослідження є розроблення системи сегментації споживачів харчо-вих продуктів. Методи дослідження: узагальнення, систематизації, індукції та дедукції, графічний метод. Результати дослідження. Розроблена система сегментації споживачів ха-рчових продуктів за психографічним принципом, охарактеризований кожен сегмент. Галузь застосування результатів: результати дослідження можуть за-стосовуватись у сфері маркетингу харчових продуктів. Система сегментації споживачів харчових продуктів має базува-тись на комплексному психографічному факторі, при цьому економічний та демо-графічний чинники також матимуть місце, оскільки вони можуть впливати на стиль життя та мотиви до здійснення покупок. Запропонована система сегмен-тації нараховує шість основних груп споживачів: «Класика» (прибічники класичної теорії раціонального харчування), «Стрімкий драйв» (люди із насиченим ритмом життя: молоді та енергійні екстраверти; романтичні шукачі пригод (інтроверт-ний тип); люди бізнесу із насиченим графіком роботи), «Еко-френдлі та Круелті-фрі» (люди, що переймаються збереженням довкілля та гуманним ставленням до живих істот), «Хелслайф» (прибічники здорового способу життя: заради краси, за-гального іміджу, перемоги над хворобою, а також люди, що хворобливо пережива-ють за власне здоров’я), «Релігія та ритуали» (люди, на харчові пріоритети яких значний вплив чинить релігія) і «Байдужі» (ті, що з певних причин не переймаються питанням раціонального харчування, не керуються принципами при виборі про-дуктів). Завданнями маркетингу в сфері харчових продуктів є, по-перше, максима-льно задовольнити потреби кожної групи, по-друге, формувати правильні потреби, сприяти здоровому харчуванню, раціональному споживанню, збереженню до-вкілля, доступності харчових продуктів усім категоріям, формування якісної без-печної пропозиції харчових продуктів.

Опис

Ключові слова

маркетинг харчових продуктів, маркетинг, харчова промисловість, сегментація ринку, психографічний фактор сегментації, споживчий сегмент, стиль життя споживачів, food marketing, marketing, food industry, market segmentation, psychographic segmentation factor, consumer segment, consumer lifestyle, кафедра маркетингу, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Сегментація споживачів в аспекті маркетингу харчових продуктів / С. В. Ткачук, С. А. Стахурська, В. О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2021. – № 9 (244). – С. 79–86.

Зібрання