Дослідження типів темпераменту студентів, які займаються ігровими видами спорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасному спорті досягнення високих результатів, вимагає від спортсмена великої, а інколи граничної напруги всіх фізіологічних резервів організму, зокрема і психічних можливостей. Тому в даних умовах зростає залежність ефективності діяльності від індивідуальних властивостей нервової системи людини, а саме від темпераменту.Темперамент тісно пов'язаний із продуктивністю роботи людини, але не визначає рівня загальних чи спеціальних здібностей . Спортсмени одного й того самого темпераменту можуть мати різні фізичні дані, але успішно виступати на змаганням реалізовуючи свій потенціал за рахунок ретельно побудованої психологічної підготовки, так як ті чи інші властивості темпераменту можуть як сприяти досягненню успіху так і заважати. In modern sports, the achievement of high results requires from the athlete a large and sometimes maximum tension of all the physiological reserves of the body, including mental capabilities. Therefore, in these conditions, the dependence of the effectiveness of activity on the individual properties of the human nervous system, namely on temperament, increases. Temperament is closely related to the productivity of a person's work, but does not determine the level of general or special abilities [2]. Athletes of the same temperament may have different physical data, but successfully perform at competitions realizing their potential through carefully constructed psychological training, since certain properties of temperament can both contribute to success and interfere.

Опис

Ключові слова

студенти, спорт, students, sports, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Омельченко, Т. Г. Дослідження типів темпераменту студентів, які займаються ігровими видами спорту / Т. Г. Омельченко, Є. М. Корж, О. П. Розпутній // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 10 грудня, 2021 р., м. Київ. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 160–162

Зібрання