Виробництво екстракту крохмальної патоки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За існуючою в Україні технологією крохмальну патоку одержують кислотним гідролізом крохмалю, одержаного з кукурудзи. Однак кислотний гідроліз має істотні недоліки: гідролізати низької якості у зв'язку з наявністю в них продуктів реверсії та термічного розкладу вуглеводів, білкових, а також мінеральних-домішок, які утворюються при нейтралізації кислоти після гідролізу. Значно ефективнішим з точки зору якості кінцевого продукту є спосіб ферментативного гідролізу. Досвід промислового використання ферментних препаратів, зокрема, у спиртовій промисловості дає підстави пропонувати організувати випуск нового виду крохмальної патоки — крохмальну патоку-екстракт, яка містить глюкозу. ЇЇ виробництво можна налагодити на спиртових заводах, які переробляють зернову сировину. Переорієнтація не потребує реконструкції цих підприємств, а лише дообладнання. Спиртова схема повністю зберігається. Under the existing technology in Ukraine starch syrup obtained by acid hydrolysis of starch derived from corn. However, acid hydrolysis has significant drawbacks: hydrolysates of low quality due to the presence of reversion products and thermal decomposition of carbohydrates, protein and mineral contaminants that are formed during the neutralization of acid after hidrolizu.Znachno effective in terms of quality of the final product is way enzymatic hydrolysis. The experience of industrial enzymes, particularly in the alcohol industry gives reason to offer to arrange the release of a new type of starch syrup - starch syrup extract containing glucose. Its production can be adjusted to distilleries, which process raw grain. The shift does not require reconstruction of these companies, only additional equipment. Alcohol scheme is preserved.

Опис

Ключові слова

екстракт, крохмальна патока, ферментний препарат, extract, starch syrup, enzyme, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Виробництво екстракту крохмальної патоки / І. Жолнер, В. Сосницький, Л. Купреєнкова, М. Верхградська, В. А. Домарецкий, В. Л. Прибильський / Харчова і переробна промисловість. - 2000. - № 10. – С. 11.

Зібрання