Розробка методики атомно-абсорбційного визначення Плюмбуму у воді в вигляді комплексу з краунефіром

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одна з основних екологічних проблем людства — якість питної води, яка напряму пов'язана з станом здоров'я населення, екологічною чистотою продуктів харчування, з рішенням завдань медичного та соціального характеру. Активна техногенна діяльність людини призводить до забруднення природних вод сполуками важких металів, в тому числі й Плюмбуму. Необхідно зважати, що Плюмбум відноситься до класу високонебезпечних речовин. Для живих організмів він є одним із сильних токсикантів [1]. Підвищення вмісту Плюмбуму в водах проходить, в основному, за рахунок промислових стічних вод та використання етилованих бензинів. Гранично допустима концентрація вмісту Плюмбуму в питній воді складає ЗО мкг/дм3. One of the major environmental problems facing humankind - the quality of drinking water, which is directly related to the health of the population, environmentally friendly food, to the decision of problems of health and social issues. Active anthropogenic human activities leading to pollution of natural waters compounds of heavy metals, including Pb. It is necessary to point out that Lead is classified high-risk substances. For living organisms, it is one of the strengths of toxicants [1]. Increase of Lead in water is mainly due to industrial waste water and the use of leaded gasoline. Maximum allowable concentration of Pb content in drinking water is thirty mg / dm3.

Опис

Ключові слова

атомно-абсорбційного визначення, плюмбум, краунефір, atomic absorption determination, lead, kraunefir, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Кроніковський, О. Розробка методики атомно-абсорбційного визначення Плюмбуму у воді в вигляді комплексу з краунефіром / О. Кроніковський, В. Іщенко, Т. Панчук // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 124–125.