Крекер «Таємниця» (Деклараційний патент на корисну модель № 127290)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Деклараційний патент на корисну модель. Розроблено крекер з застосуванням цистеїну та сухої подрібненої надземної фітомаси монарди двійчастої. Заявлена рецептура дозволяє одержати крекер «Таємниця» з покращеними структурно-механічними властивостями тіста та готових виробів, оригінальним пікантним смаком, поліпшеними органолептичними показниками, подовженим терміном придатності до споживання (до 12 місяців). Utility model patent patent. A cracker was developed using cysteine and dry ground crushed monardial bivalve phytomass. The claimed recipe allows you to obtain a cracker "Mystery" with improved structural and mechanical properties of the dough and finished products, original spicy taste, improved organoleptic characteristics, extended shelf life (up to 12 months).

Опис

Ключові слова

борошняні кондитерські вироби, пряно-ароматична сировина, цистеїн, монарда двійчаста, крекер, flour confectionery, spice-aromatic raw materials, cysteine, monarda didyma, crackers, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 127290 UA, МПК А23G 3/00 (2018.01) Крекер «Таємниця» / Дзигар О. О., Оболкіна В. І., Букшина Л. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201801686 ; заявл. 20.02.2018 ; опубл. 25.07.2018 ; Бюл. № 14, 2018 р.

Зібрання