Нанотехнології: гідровані жири для кондитерських композицій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено гідрування олієжирової сировини (олій) і конди-терських композицій. У результаті аналітичного розгляду науково-технічних джерел виявлено необхідність удосконалення кондитерських жирів і композицій. Фізико-хімічні показники вихідної сировини і продуктів визначено стандартними методами. Наведено результати експериментальних досліджень показників соняшникової олії та отриманих продуктів. Витрата каталізаторів П8 і Н0 склала 1,0... 1,1 кг/т, витрата водню — 27...52 нм/т. Отримано кондитерський жир із раціональними температурами плавлення і твердістю (консистенцією) для виробництва кондитерських композицій. The article considers the hydrogénation of oil and fat raw material, as well as confectionery formulations. As a result of analytical consideration of scientific and technical sources, the necessity of improving confectionery fats and formulations was determined. The physical and chemical indexes of feedstock and final products were defined by the standard methods.The results of experimental researches of indexes of sunflower oil and its products are shown. P8 and N0 catalyst consumption is 1,0...1,1 kg/t, hydrogen consumption is 27...52 nm3/t. The confectionery fat, suitable for confectionery formulations with rational melt temperature and hardness (consistency) was produced.

Опис

Ключові слова

нанотехнологїї, гідрування, каталізатор, соняшникова олія, кондитерські жири і композиції, nanotechnologies, hydrogénation catalyst, sunflower-seed oil, confectionery fats and compositions, physical and chemical features, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Осейко, М. І. Нанотехнології: гідровані жири для кондитерських композицій / М. І. Осейко, О. В. Голодна // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 5. – С. 220-226.

Зібрання