Determining the influence of the coolant velocity on the parameters of the formation of the spray torch in the drying chamber. Scientific foundations in research in engineering

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The spraying process is characterized by a set of forces acting on a jet or film of liquid that comes out of the spray nozzle. These include surface tension forces and opposing forces of normal pressure of the gas medium; inertia and viscosity forces; friction forces when the jets interact with the environment. The interaction of these forces determines the dynamics of the process of spraying liquid jets or films into droplets. Studies of the spray hydrodynamics make it possible to obtain the relations for calculating the spray dispersion, the diameter and shape of the spray plume, as well as the density of the spray plume along its radius. These studies are important for solving a practical problem when choosing a rational scheme for the supply and movement of liquid or gas. Процес розпилення характеризується сукупністю сил, що діють на струмінь або плівку рідини, яка виходить з розпилювача. До них відносяться сили поверхневого натягу і протидіючі сили нормального тиску газового середовища; сили інерції і в'язкості; сили тертя при взаємодії струменів з навколишнім середовищем. Взаємодія цих сил визначає динаміку процесу розпилення струменів рідини або плівок на краплі. Дослідження гідродинаміки розпилення дозволяють отримати співвідношення для розрахунку дисперсності розпилення, діаметра і форми факела розпилення, а також щільності факела розпилення по його радіусу. Ці дослідження важливі для вирішення практичної задачі при виборі раціональної схеми подачі і руху рідини або газу.
Tufekchi, V. Determining the influence of the coolant velocity on the parameters of the formation of the spray torch in the drying chamber. Scientific foundations in research in engineering / V. Tufekchi, Y. Veresotskiy // Scientific foundations in research in engineering : сollective monograph. – Boston, 2022. – Рp. 270-284

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, drying chamber, coolant flow rate, computational fluid dynamics, drying process, сушильна камера, витрата теплоносія, обчислювальна гідродинаміка, процес сушіння

Бібліографічний опис

Tufekchi, V. Determining the influence of the coolant velocity on the parameters of the formation of the spray torch in the drying chamber. Scientific foundations in research in engineering / V. Tufekchi, Y. Veresotskiy // Scientific foundations in research in engineering : сollective monograph. – Boston, 2022. – Рp. 270-284