Вища математика. Частина перша

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Перша частина підручника містить такі розділи: лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу (функція, її границя та неперервність), диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних. Навчальний матеріал кожного розділу книги розбито на лекції, кожна з яких містить завдання для самоконтролю і глосарій. Теоретичний матеріал ілюструється великою кількістю прикладів і вправ, які мають фахове спрямування. Крім того, в кінці кожного розділу книги наведені індивідуальні завдання для самостійної роботи. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання.
The first part of the textbook contains the following sections: linear and vector algebra, analytic geometry, introduction to mathematical analysis (function, its boundary and continuity), differential calculus of functions of one and several variables. Handout each chapter is divided into lectures, each of which contains tasks for self-control and a glossary. The theoretical material is illustrated by many examples and exercises with professional guidance. In addition, at the end of each chapter are individual tasks for independent work. The textbook is designed for students of higher educational institutions of all forms of learning.

Опис

Ключові слова

лінійна алгебра, аналітична геометрія, диференціальне числення, linear algebra, analytic geometry, differential calculus, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Легеза, В. П. Виша математика : підруч. : у 2 ч., Ч. 1 / В. П. Легеза, М. А. Мартиненко, Ю. І. Іванова ; НУХТ. – К. : Четверта хвиля, 2012. – 368 с.

Зібрання