Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини (Патент на винахід №45123)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини складається з перфорованого барабана, укріпленого на валу за допомогою спиць з приводом для обертання і встановленого в півциліндричний корпус, причому на зовнішній і внутрішній поверхні барабана закріплені стрічкові витки шнека, а з боку руху потоку рідини і корене-, бульбоплодів до барабана співвісно прикріплене колесо для приймання і вивантаження домішок, яке має кармани, що з'єднані отворами з зовнішньою і внутрішньою порожниною барабана, причому кільцевий приймач з карманами одночасно є і вивантажувачем домішок у лоток. Співвісно до колеса для приймання і вивантаження домішок з боку руху суміші додатково встановлений барабан з внутрішніми витками шнека, причому витки мають напрямок, який співпадає з напрямком руху потоку суміші. A device of continuous operation for separating heavy admixtures from tuberous roots in a liquid flow consists of a perforated drum fixed on a shaft by means of spokes with a rotating drive and arranged into a semicylindrical body. On the external and internal surface of the drum band coils of a screw are fixed, and on the side of moving the liquid flow and tuberous roots a wheel for receiving and unloading the admixtures is coaxially fixed to the drum. It has pockets connected to the external and internal hollow of the drum by openings. The circular receiver with pockets is simultaneously an unloader of the admixtures into a tray. A drum with internal coils of the screw is additionally mounted coaxially to the wheel for receiving and unloading the admixtures on the side of moving of the mixture. The coils have the direction which coincides with the direction of moving of the flow of the mixture.

Опис

Ключові слова

вал, приймач, корпус, витки, барабан, shaft, receiver, housing, coils, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент 45123 UA, МПК (2009) A23N 12/00 B03B 5/26 (2006.01) Пристрій безперервної дії для відокремлення важких домішок від корене-, бульбоплодів в потоці рідини / Даценко М. М., Пономаренко В. В.; заявник Національний університет харчових технологій . — а 2009054407; заявл. 29.05.2009; опубл. 26.10.2009, Бюл. №20, 2009 р.

Зібрання