Реологічні моделі витягування волоконних світловодів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Порівняння існуючих моделей можна виконати на основі їх особливостей в таких аспектах: реологічна модель; ізотермічність (неізотермічність); стаціонарність (нестаціонарність); врахування тих або інших сил в загальному балансі сил, діючих на витягаюче волокно; розмірність моделі; граничні умови; спосіб знаходження поля швидкостей та температур. Рейнером запропоновано проводити систематизацію моделей в рамках класичної теорії, опираючись на основні моделі суцільного середовища: пружне тіло Гука, що є ідеально пружним тілом і розглядається в класичній теорії пружності; в’язка рідина Ньютона, що є «простою» в’язкою рідиною і розглядається класичною гідродинамікою; пластичне тіло Сен-Венана – тверде тіло, якому властива межа протікання, при напрузі нижче якої воно деформується пружно і пластично тече при постійній напрузі, що дорівнює межі протікання. Тіло Сен-Венана вивчає ідеальна пластичність. Решту «реологічних тіл» можна розглядати як комбінації цих трьох основних тіл. Наближення, що витікає з ізотермічності процесу витягування, є грубим і практично ніколи не відповідає дійсності. Відомі неізотермічні моделі можна розділити на дві великі групи. До першої групи належать такі, в яких разом з рівнянням Навьє-Стокса використовується рівняння теплопровідності. Такі моделі будемо вважати повними. До другої групи належать моделі, в яких розподілення температури враховується параметрично за допомогою задання в’язкості як функції координат. Найкращих результатів в дослідженні процесу витягування було досягнуто на основі повних моделей.

Опис

Ключові слова

волоконні світлодіоди, реологічні моделі, порівняння існуючих моделей, fiber LEDs, rheological models, comparison of existing models, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Зінькевич, П. Реологічні моделі витягування волоконних світлодіодів / П. Зінькевич, О. Зінькевич // Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : Всеукраїнська наукова конференція, 17-18 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. – С. 16-17