Удосконалення рецептури солодких соусів із використанням плодів шипшини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка інноваційних соусів з використанням сировини, збагаченої біологічно активними речовинами, є актуальним завданням у виготовленні харчових продуктів. В сучасних умовах змінюються вимоги до асортименту, технологічних особливостей виробництва, споживчих властивостей соусів, які повинні зберігати стабільні показники під дією різних деструктивних чинників. Результати теоретичного та експериментального дослідження технології солодких соусів з підвищеним вмістом клітковини свідчать про доцільність застосування плодів шипшини. Проаналізовано традиційну рецептуру солодких соусів. Проаналізовано хімічний склад досліджуваних соусів і доведено переваги у порівнянні із класичною рецептурою. Підтверджена можливість використання в якості функціональних інгредієнтів у соусах плодів шипшини. Доведено доцільність модифікації традиційної рецептури солодких медових соусів за рахунок застосування рослинної сировини плодів шипшини. Development of innovative sauces using biologically enriched raw materials active substances, is an urgent task in the manufacture of food products. In modern conditions change the requirements for the range, technological features production, consumer properties of sauces, which must maintain stable performance under action of various destructive factors.Results of theoretical and experimental research of sweet technology sauces with high fiber content indicate the feasibility of using fruit rose hips. The traditional recipe of sweet sauces is analyzed. The chemical is analyzed the composition of the studied sauces and proved the advantages over the classic recipe. The possibility of using it as a functional ingredient in sauces has been confirmed rose hips. The expediency of modifying the traditional recipe of sweet honey sauces for due to the use of vegetable raw materials of rose hips.

Опис

Ключові слова

солодкі соуси, плоди шипшини, рецептури модельних композицій, нетрадиційна рослинна сировина, sweet sauces, rose hips, recipes of model compositions, unconventional vegetable raw materials, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Наконечна, А. Удосконалення рецептури солодких соусів із використанням плодів шипшини / А. Наконечна, С. Ковальчук, В. Година // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 81–82