Пристрій для визначення ступеня розпуску волокнистих матеріалів (Патент № 70900)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для визначення ступеня розпуску волокнистих матеріалів, що складається з корпусу із вмонтованими в ньому резервуаром, патрубками для подавання і зливання води, знімного сита, з отворами в днищі та боковій стінці, що має можливість коливального переміщення у вертикальній площині від привода, ємності для уловлювання дрібних забруднюючих включень з перфорованою кришкою, який відрізняється тим, що патрубок подавання води з'єднаний з кільцевим колектором, отвори в якому співвісні з отворами в ємності для уловлювання дрібних забруднень, а привод коливального руху складається з пневмоциліндра, частота і амплітуда руху якого регулюється логічними елементами "НІ", дроселями із зворотними клапанами, таймерами часу та пневморозподільником. Device for determining the degree of dissolution of fibrous materials that consists of a body with built in it a reservoir nozzles for feeding and draining water, removable sieve , with holes in the bottom and side wall that has the ability to oscillatory movement in the vertical plane of the drive and capacity to capture polluting small inclusions with a perforated lid, wherein the feed water pipe that is connected to the annular collector apertures in which coaxial with the holes in the tank to trap small pollutants and drive oscillatory motion consists of actuators, frequency and amplitude of motion governed by logical elements "NO" to throttle check valve, pneumatic timers and time.

Опис

Ключові слова

пристрій, device, ступінь, degree, волокнистість, fibrous, метеріял, material, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 70900 UA, МПК (2012.01) D21B 1/00 G01N 33/34 (2006.01) Пристрій для визначення ступеня розпуску волокнистих матеріалів / Волчко А. І., Волчко А. А., Павлов С. О., Тимошенко Т. С., Кривопляс-Володіна Л. О., Вознюк С. М.; заявник Національний університет харчових технологій — № u201115257; заявл. 22.12.2011; опубл. 25.06.2012, бюл. № 12/2012 р.

Зібрання