Introduction of industrial control valves at the defecosaturation station

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The use of automatic industrial control valves makes it possible to maintain the technological process of the defecosaturation station in a preset mode. With the help of a tracking actuator, the valves support the automatic control loop. Тhe ratio diffusion juice - lime milk with correction on milk density; ratio diffusion juice - return of juice of I (II) saturation or suspension of juice of I (II) saturation; temperature of juices; pH of predefecated, defecated, first and second saturation juice; process of blowing from sand of pre-defecator, defecator, saturates; pressure and flow rate of saturation gas. The liquid level control device, based on the received mismatch of the control action and the signal from the liquid level sensor, forms the action coming to the input of the pneumatic actuator control device. In the work the technology of regulating valve selection based on static characteristic analysis of the regulating object is offered, where it is shown that for valve size selection by equations of flow and throughput characteristics, the valve operation is considered separately from the regulating system operation. Experimentally investigated the behavior of the object with a regulating organ to determine the valve size. However, there are many cases when direct access to the actuator is difficult or the process requires manual control of the actuator. We have developed electropneumatic tracking actuators with remote control system to solve such problems. It can control one or several actuators in the form of a cylinder with a sensor. This solution offers the highest degree of protection for the control elements and allows the air preparation system, manual override module and indication means to be located in the cabinet as required. Використання автоматичних промислових регулюючих клапанів дозволяє підтримувати технологічний процес станції дефекосатурації в заданому режимі. За допомогою слідкуючого приводу клапани підтримують контур автоматичного регулювання. Співвідношення дифузійний сік - вапняне молоко з корекцією по густині молока; співвідношення дифузійний сік - повернення соку І (ІІ) сатурації або суспензія соку І (ІІ) сатурації; температура соків; рН предефекату, дефекату, соку першої та другої сатурації; процес продувки від піску предефекатора, дефекатора, сатуратів; тиск і витрата сатураційного газу. Пристрій контролю рівня рідини, на основі отриманої неузгодженості керуючої дії та сигналу від рівня рідини формує вплив, що надходить на вхід пристрою керування пневмоприводом. В роботі запропоновано технологію вибору регулюючого клапана на основі аналізу статичної характеристики об'єкта регулювання, де показано, що при виборі типорозміру клапана за рівняннями витратних і пропускних характеристик робота клапана розглядається окремо від роботи системи регулювання. Експериментально досліджено поведінку об'єкта з регулюючим органом при визначенні прохідного перерізу клапана. Однак існує багато випадків, коли прямий доступ до виконавчого механізму утруднений або технологічний процес вимагає ручного керування виконавчим механізмом. Для вирішення таких проблем ми розробили електропневматичні слідкуючі приводи з системою дистанційного керування. Вона може керувати одним або декількома виконавчими механізмами у вигляді циліндра з датчиком. Таке рішення забезпечує найвищий ступінь захисту елементів керування і дозволяє розмістити в шафі систему підготовки повітря, модуль ручного керування та засоби індикації відповідно до вимог.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра технологічного обладнання та комп′ютерних технологій проектування, technological process, mode, valves, automatic regulation, diffusion juice, lime milk, технологічний процес, режим, арматура, автоматичне регулювання, дифузійний сік, вапняне молоко

Бібліографічний опис

Volodin, S. Introduction of industrial control valves at the defecosaturation station / S. Volodin, V. Mironchuk, N. Maslo // Biotechnologies, Present and Perspectives : 8th edition of the the International conference, 9th Edition, 15th December, 2023. – Suceava, Romania, 2023. – Р. 51