Сучасні комп'ютерні технології для статистичних методів управління якістю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються питання, що стосуються визначення якості продукції, процесу управління та систем управління якістю. Розглянуті напрямки використання комп’ютерних технологій для статистичних методів управління якістю, що направлені на вибірковий контроль готової продукції або забезпечення стабільності процесів із застосуванням контрольних карт та теорій варіабельності. Описано концепцію CALS, яка пропонує створення єдиного інтегрованого інформаційного простору підприємства щодо контролю якості продукції. The article deals with issues related to product quality determination, management process and quality management systems. The directions of using computer technologies for statistical methods of quality management, which are aimed at selective control of finished products or ensuring the stability of processes using control charts and theories of variability, are considered. The concept of CALS is described, which proposes the creation of a single integrated information space of the enterprise for product quality control.

Опис

Ключові слова

якість продукції, product quality, система управління якістю, quality management system, статистичні методи, statistical methods, інформаційні технології, information technology, карти Шухарта, Schuhart maps, концепція CALS, CALS concept, показники якості, quality indicators, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сучасні комп'ютерні технології для статистичних методів управління якістю / О. В. Криворучко, Ю. В. Костюк, Ю. О. Самойленко, О. В. Савчук // Sciences of Europe. – 2021. – Vol. 1, No 68. – Pp. 51-55. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-68-1-51-55

Зібрання