Динамика переходных процессов и синтез приводов упаковочных машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті описуються основні підходи до оцінки систем енергетичних параметрів при проектуванні пакувальної машини лінії. Ми розглянули залежність кінематичних параметрів від силових параметрів та їх вплив на енергетичні параметри і пропоноване рішення для мінімізації витрат енергії при створенні пакувальної машини лінії. Article describes the main approaches for evaluation of systems energy parameters at designing of packaging machine lines. We reviewed dependence of the kinematic parameters from force parameters and their influence on the energy parameters and proposed decision for minimizing energy costs during creating of packaging machine lines.

Опис

Ключові слова

энергозатраты, energy costs, динамика, dynamics, движение, movement, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Бібліографічний опис

Криворотько, В. М. Динамика переходных процессов и синтез приводов упаковочных машин / В. М. Криворотько, К. В. Васильковський // Хранительна наука, техника и технологии : научни трудове. – 2013. – Т. LX. – С. 1195–1197.

Зібрання