Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлено питання гігієнічного дизайну технологічного обладнання, який може істотно зменшити ризики, пов’язані із забрудненням харчових продуктів у процесі виробництва. Розглянуто основні положення щодо вибору конструкційних матеріалів, необхідної чистоти оброблення поверхонь, які контактують з продуктом. Подано рекомендації з виконання окремих елементів конструкції та їхніх з’єднань з метою запобігання застійним зонам. Комплексно описано проблеми, пов’язані з конструюванням технологічних трубопровідних систем. Наведено основні відомості, потрібні для конструювання систем очищення обладнання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв». Може бути корисний для інженерно-технічних працівників харчової і суміжних галузей промисловості. The issue of hygienic design of technological equipment is considered which can significantly reduce the risks associated with contamination of food products during the production process. The main provisions concerning the choice of structural materials, the necessary roughness of surfaces that are in contact with the product are considered. The recommendations for the manufacturing of some elements of the design and their joints are guided to prevent dead zones formation. The problems associated with the design of technological pipelines are described in detail. The basic information necessary for the design of equipment cleaning systems is given. This manual is for students of higher educational institutions studying in the specialty "Equipment for processing and food production". May be useful for engineering and technical workers in the food industry and related industries.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, проектування, гігієна, обладнання, з’єднання, харчові продукти, очищення, design, hygiene, equipment, joining, food, cleaning

Бібліографічний опис

Чепелюк, О. О. Гігієнічні вимоги до проектування обладнання харчових виробництв : підручн. / О. О. Чепелюк, О. А. Єщенко, Ю. Ю. Доломакін. – К. : НУХТ, 2017. – 385 с.

Зібрання