Установка для розділення післяспиртової барди на рідку фракцію та вологий концентрат – модуль зневоднювання (Патент на корисну модель № 50982 А)

Анотація

Корисна модель відноситься до пристроїв для відбору пресових фракцій. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення конструкції установки шляхом встановлення сепаратора для попереднього згущення післяспиртової барди та остаточного її розділення на рідку фазу та вологий концентрат у шнековому пресі. An useful model behaves to the options for the selection of press factions. In basis of useful model the problem of improvement of construction of setting is set by setting of separator for the preliminary condensing of distillery dregs and its final dividing into a liquid phase and moist concentrate in a screw press.

Опис

Ключові слова

післяспиртова барда, distillery dregs, шнековий прес, фільтрувальний барабан, вологий концентрат барди, screw press, filtration drum, moist concentrate of dregs, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Пат.№ 50982 А Україна,МПК B32B 9/12. Установка для розділення післяспиртової барди на рідку фракцію та вологий концентрат – модуль зневоднювання / Яковець І. І., Сосницький В. В., Олійнічук С. Т., Шиян П. Л., Рудаков В. К., Сизько В. Б., Корман В. А., Артюхов В. А., Пишний В. С. ; заявник Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю "Інтермаш".- № 0201000603 ; заявл. 21.01.2010 ; опубл. 25.06.2010, Бюл №12, 2010 р.

Зібрання