Вища математика

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Посібник містить такі розділи: лінійна алгебра,векторна алгебра,аналітична геометрія,диференціальне і інтегральне числення,функції багатьох змінних,диференціальні рівняння,ряди,кратні,криволінійні та поверхневі інтеграли. The manual contains the following sections: linear algebra, vector algebra, analytic geometry, differential and integral calculus, functions of several variables, differential equations, series multiple, curvilinear and surface integrals.

Опис

Ключові слова

похідна, лінійна алгебра, векторна алгебра, аналітична геометрія, границя функції, поверхневі інтеграли, інтеграл, функція багатьох змінних, диференціальні рівняння, ряди, кратні, криволінійні, linear and vector, surface integrals, algebra, analytical heometrial, boundaryfunction, derivative, integral, function of many variables, differential equations, series multiple, curvilinear, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Дубовик, В. П. Вища математика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зак. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. - 4-те вид. - К. : Ігнатекс-Україна., 2013. - 648 с.