Система корпоративних цінностей та корпоративна культура на підприємствах готельної індустрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корпоративна культура є одним з найважливіших аспектів сучасного управління бізнесом, зокрема, вона тісно пов'язана зі стратегією організації та її людськими ресурсами. Корпоративна культура насамперед відображена в тому, як співробітники відносяться один до одного і виконують свої обов'язки. Корпоративна культура готельного підприємства гарантує його успіх, допомагає йому підвищити конкурентоспроможність і ефективність. Однак при цьому необхідно враховувати рівень освіти і підготовки персоналу готелю. Західні експерти вважають, що для підтримки необхідної робочої атмосфери в готелі необхідно постійно проводити тренінги, впроваджувати і закріплювати стандарти, навчати персонал і розробляти нові системи мотивації. Corporate culture is one of the most important aspects of modernity business management, in particular, it is closely related to the strategy of the organization and its human resources. Corporate culture is primarily reflected in the fact that how employees treat each other and perform their duties. The corporate culture of the hotel business guarantees it success, helps him increase competitiveness and efficiency. However, it is necessary to take into account the level of education and training of staff hotel. Western experts believe that to maintain the necessary work atmosphere in the hotel must be constantly trained, implemented and set standards, train staff and develop new systems motivation.

Опис

Ключові слова

корпоративна культура, корпоративні цінності, готельне підприємство, corporate culture, corporate values, hotel company, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ткачук, І. І. Система корпоративних цінностей та корпоративна культура на підприємствах готельної індустрії / І. І. Ткачук, С. С. Ковальчук, Л. В. Стахурська // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 185–186.