Спосіб виробництва сосисок з повторною пастеризацією (Патент на корисну модель № 135714)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до галузі харчування, а саме м'ясної промисловості, стосується виробництва сосисок пастеризованих. Найближчим аналогом є "Спосіб виробництва сосисок консервованих", що включає підготовку сировини, складання фаршу, теплову обробку, укладання сосисок в банки, заливку розсолом, пастеризацію, охолодження, реалізація. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення способу виробництва сосисок з повторною пастеризацією без застосування консервуючих речовин хімічного походження, що забезпечить розширення асортименту продуктів тривалого зберігання, підвищить органолептичні показники даних виробів. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб виробництва сосисок з повторною пастеризацією, що включає підготовку сировини, складання фаршу, термічну обробку, пакування, пастеризацію, після чого сосиски підлягають охолодженню. The utility model belongs to the food industry, namely the meat industry, for the production of pasteurized sausages. The closest analogue is the "Method of production of canned sausages", which includes the preparation of raw materials, mincing, heat treatment, stacking of sausages, brine, pasteurization, cooling, sale. The utility model is based on the task of improving the method of production of sausages with repeated pasteurization without the use of preservatives of chemical origin, which will expand the range of long-term storage products, increase the organoleptic characteristics of these products. The problem is solved by the fact that the method of production of sausages with re-pasteurization, including the preparation of raw materials, minced meat, heat treatment, packaging, pasteurization, after which the sausages are cooled.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, композиція, білок, варені сосиски, composition, protein, boiled sausages

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 135714 UA, МПК A23L 13/00 (2019.01). Спосіб виробництва сосисок з повторною пастеризацією / Пасічний В. М., Маринін А. І., Храпачов О. В., Логвиненко Н. П., Желуденко Ю. В., Капітула Є. І. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201901571 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13 2019.

Зібрання