Лінія для виготовлення ПЕТ-пляшок (Патент на корисну модель № 80726)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Лінія для виготовлення ПЕТ-пляшок, яка включає видувну установку з роз'ємною у вертикальній площині формою, нагрівач преформ і перевантажувач преформ, при цьому форма споряджена не менш ніж двома гніздами, нагрівач преформ виконано у вигляді поздовжньої камери та вертикального конвеєра, спорядженого гніздами, розміщеними перпендикулярно його поверхні паралельними рядами, відстань між якими дорівнює відстані між осями преформ, кількість рядів відповідає кількості її гнізд, а направляючий апарат преформ виконано у вигляді лійок, розширена частина яких обернена у бік конвеєра, а горловини встановлені над гніздами форми, яка відрізняється тим, що перевантажувач преформ виконано у вигляді щонайменше двох напрямних на кожну преформу, встановлених під фіксуючим ободком преформ, робочий профіль яких виконано у вигляді четвертини сектора радіусом R=r+l+d, де r - відстань від центра зірочки конвеєра до фіксуючого ободка преформи; l - висота напрямного штиря гнізда; d - технологічний зазор, і на кожній парі напрямних секторів зі сторони лійок встановлені упори на відстані h=(0,7¸0,9) (H-b), де Н - довжина преформи; b - довжина різьбової ділянки преформи. Line for the production of PET bottles, which includes blowing installation of connectors in the vertical plane shape, heater preforms and preforms reloader, with form fitted at least two terminals preform heater is designed as a longitudinal chamber and vertical conveyor loaded terminals placed perpendicular to the surface in parallel rows, the distance between which is equal to the distance between the axes of the preform, the number of rows corresponds to the number of nests and guiding device for preforms made ​​as funnels, some of which extended inverted toward the conveyor and neck set of slots form, wherein that reloader preforms made ​​as at least two guides per preformu established by fixing rim preform your profile which is designed as a quarter sector of radius R = r + l + d, where r - distance from the center to the conveyor sprocket locking rim preform ; l - the height of the guide pin socket ; d - the technological gap, and each pair of side rails sectors funnels set stops at a distance h = (0,7¸0,9) (Hb), where L - length of the preform ; b - length of the tightening section of the preform.

Опис

Ключові слова

лінія, line, виготовлення, manufacturing, ПЕТ-пляшка, PET bottle, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 80726 UA, МПК (2013.01) B29C 39/00 B29C 49/28 (2006.01), Лінія для виготовлення ПЕТ-пляшок / Волчко А. І., Волчко А. А., Кривопляс-Володіна Л. О., Дубовик Є. С.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201214271; заявл. 13.12.2012; опубл. 10.06.2013, бюл. № 11/2013 р.

Зібрання