Оцінка використання трудового потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах становлення ринкового механізму господарювання, виходу економіки України з фінансової кризи, її інтеграції у світове співтовариство особливого значення набуває проблема формування трудового потенціалу, спроможного забезпечити ефективне управління підприємством, зростання конкурентоспроможності суб'єктів господарської діяльності. З метою розвитку стратегічного потенціалу підприємства особливої актуальності набуває вирішення проблеми підвищення ефективності використання трудового потенціалу. In the establishment of market economic mechanism in Ukraine, overcome the financial crisis, its integration into the world community is particularly important problem of the labor potential, able to provide effective management, increase the competitiveness economic agents. In order to develop the strategic potential of the company becomes particular relevance the problem of efficient using the labor potential.

Опис

Ключові слова

трудовий потенціал, оцінка використання трудового потенціалу, labour potential, assessment of the use of the labor potential, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Новойтенко, І. В. Оцінка використання трудового потенціалу підприємства / І. В. Новойтенко, В. О.Войтович // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 16-17 лютого 2012 р., Київ . - К.: НУХТ, 2012 р. - С. 130.