Спосіб виробництва сушеної картоплі (Патент на корисну модель № 103610)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва сушеної картоплі передбачає сортування, калібрування, миття, інспекцію, очищення, сульфітацію та доочищення, промивання, різання, бланшування, сушіння, інспекцію, сортування, дозування, упакування та зберігання. Нарізану картоплю бланшують 1-3 хвилини у розчині натрієвої солі аскорбінової кислоти концентрацією 0,01-0,05 % при температурі 85-100 °С протягом 1-5 хвилин. Сушіння картоплі проводять шляхом поєднання конвективного способу з імпульсним інфрачервоним опроміненням. Тривалість опромінення складає 20-70 с, а інтервал між опроміненнями складає 80-180 с при величині теплового потоку 5-9 кВт/м2 і швидкості руху повітря 2-8 м/с. С The method of the production of dried potato involves sorting, sizing, cleaning, inspection, cleaning, and sulfitization refining, washing, cutting, blanching, drying, inspection, sorting, batching, packaging and storage. Sliced potatoes shall be blanched for 1-3 minutes in a solution of sodium salt of ascorbic acid concentration 0,01-0,05% at 85-100 ° C for 1-5 minutes. Drying potatoes is carried out by a combination of convection mode pulsed infrared radiation. Exposure duration is 20-70 seconds, and the interval between exposure is 80-180 with heat flow at a value of 5-9 kW / m2 and air velocity of 2-8 m / s.

Опис

Ключові слова

картопля, сушіння, бланшування, інфрачервоне випромінювання, лимона кислота, аскорбінова кислота, potatoes, drying, blanching, infrared radiation, lemon acid, ascorbic acid, кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №103610 UA, А23L 1/01, А23В 7/06, Спосіб виробництва сушеної картоплі / Бандуренко Г. М., Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Писарєв М. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2015 05689 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.

Зібрання