Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Хлібопекарська піч може працювати з різною продуктивністю G, при цьому величина питомої витрати палива b=f (G) буде змінюватися. Раціональна робота печі досягається тоді коли питомі витрати палива досягають мінімального значення. Визначення раціональної продуктивності з точки зору економії теплоти є важливою задачею. У промислових печах однією з основних величин, найбільш чуттєвою до зміни продуктивності, є температура відпрацьованих газів івід, які ідуть із печі у навколишнє середовище. Це у свою чергу пов'язано з значною втратою теплоти з відпрацьованими газами qг. Остання величина визначає зміну витрати палива, яке не пов'язане безпосередньо з продуктивністю печі. Тому задача визначення раціональної продуктивності печі зводиться головним чином до встановлення точної або наближеної залежності величини температури відпрацьованих газів від продуктивності. Bakery oven can work with different performance G, while the value of specific fuel consumption b = f (G) will change. Rational oven operation is achieved when the specific fuel consumption reaches the minimum value. Determining efficient performance in terms of saving heat is an important task. In industrial furnaces major variables most sensitive to changes in performance are flue gas temperature andfrom which go from the oven to the environment. This in turn is associated with a significant loss of heat from the exhaust gases Qg. The latter value determines the change in fuel consumption, which is not directly related to the capacity of the furnace. Therefore, the problem of determining a rational performance ovens reduces mainly to establish the exact or approximate dependence of the flue gas temperature on the performance.

Опис

Ключові слова

раціональні режими, хлібопекарська піч, паливо, rational modes, baking oven, fuel, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Ковальов, О. В. Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей / О. В. Ковальов, Ю. Ю. Доломакін, В. М. Федорів // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції –основнізасади її конкурентоздатності : матеріали ІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 9 вересня 2014 р. — К., 2014. – С. 23-26.