Дослідження масообмінних характеристик віброекстрактора періодичної дії з комбінованим енергопідведенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження масообмінних характеристик проводилися з використанням зразків, виготовлених з сірчанокислого алюмінію за методикою П. П. Лободи на віброекстракторі періодичної дії з комбінованим енергопідведенням. Віброекстрактор складається з циліндричного корпуса, в об'ємі якого розміщувалась віброперемішувальна система, що складається з гнучкого контейнера, проникного для екстрагенту, закріпленого на ситчастій опорі та з'єднаного штоком через верхній перфорований диск з віброприводом. Також віброекстрактор оснащено високочастотним випромінювачем встановленим під гнучким контейнером. Дослідження проводилися при фіксованій амплітуді 20-10~3 м, з частотами коливань віброперемішувальної системи 3—7 Гц та гідромодулях 15—25 з та без застосуванням високочастотного випроміювача. Температура екстрагенту складала 20 оС. В якості сировини використовували подрібнений вівсяний солод середнього помелу. Study of mass transfer characteristics were conducted using specimens made of aluminum sulphate by the method of P. Loboda on vibroekstraktori batch with combined enerhopidvedennyam. Vibroekstraktor consists of a cylindrical body, the volume of which housed vibroperemishuvalna system consisting of a flexible container permeable extractant mounted on sytchastiy resistance and connected to a rod through the top of the perforated disc vibrogear. also vibroekstraktor equipped with high-emitter established under flexible container. The studies were conducted at a fixed amplitude 20-10 ~ 3 m, with the oscillation frequency of 3-7 Hz vibroperemishuvalnoyi system and hydrological 15-25 with and without the use of high-vypromiyuvacha. temperature extractant was 20 ° C. The raw materials used crushed Oat malt medium grind.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, енергопідведення, масообмін, vibroekstraktor, enerhopidvedennya, mass transfer, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Деканський, В. Є. Дослідження масообмінних характеристик віброекстрактора періодичної дії з комбінованим енергопідведенням / В. Є. Деканський, В. Л. Зав'ялов / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 120.