Формування та управління витратами виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В підручнику розглянуті теоретичні основи формування витрат на підприємстві: принципи та функції управління витратами, їх економічна сутність та зв’язок з теорією виробництва; розроблена класифікація витрат з метою здійснення ефективного управління ними в процесі здійснення виробничої діяльності. Описано методичні підходи до планування загальних та середніх витрат; способи оптимізації поточних витрат та виробничих запасів, досліджено взаємозв’язок витрат та ефективності виробництва. Особлива увага приділена принциповим особливостям калькулювання собівартості продукції в окремих галузях промисловості. Theoretical bases of charges forming on the enterprise are considered in a textbook: principles and functions of management charges, their economic essence and connection with the production theory; created the charges classification with the aim of effective management realization in the process of productive activity realization. The methodical approaches according to the planning of general and middle charges are described; methods of current outlays optimization and productive supplies, intercommunication of charges and production efficiency. The special attention is spared to the fundamental features of unit cost calculation in the separate branches of industry.

Опис

Ключові слова

витрати, прибуток, ефективність, costs, profit, efficiency, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Цимбалюк, Л. Г. Формування та управління витратами виробництва : підручник / Л. Г. Цимбалюк, Н. П. Скригун, Л. І. Антошкіна. – Донецьк : ТОВ «ЮГО-ВОСТОК, ЛТД», 2009. – 248 с.

Зібрання