Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31071
Title: Економіка праці та соціально-трудові відносини
Authors: Безпалько, Олена Вікторівна
Березянко, Тамара Володимирівна
Бергер, Аліна Дмитрівна
Грищенко, Діана Григорівна
Гринюк, Юлія Михайлівна
Драган, Олена Іванівна
Зєніна-Біліченко, Антоніна Сергіївна
Левчук, Аліна Олександрівна
Мазник, Ліана Валеріївна
Тертична, Любов Іванівна
Юрик, Ярина Іванівна
Keywords: кафедра економіки праці та менеджменту
кафедра маркетингу
Issue Date: 2020
Citation: Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник / О. В. Безпалько та ін. ; за заг. ред. О. В. Безпалько. - Київ : Кафедра, 2020. - 310 с.
Abstract: У посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти економіки праці та соціально-трудових відносин зайнятості. Відповідно до ринкових умов та норм трудового законодавства сформовано основний категорійний апарат економіки праці та викладено методичний інструментарій дослідження сучасних тенденцій у сфері зайнятості та HR-управління. Теоретичну композицію підкріплено практичними завданнями у формі розрахункових задач, тестів та творчих ситуаційних вправ, спрямованих на розвиток аналітично-розрахункових здібностей та навичок у прийнятті самостійних обґрунтованих рішень у галузі управління людськими ресурсами. Призначено для здобувачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти для самостійного вивчення дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Буде корисним для тих, хто цікавиться проблемами економіки праці у зв’язку з сучасними економічними викликами та фундаментальними змінами, які відбуваються на ринку праці та в сфері HR-управління. The manual deals with theoretical and practical aspects of labor economics and employment relations. In accordance with the market conditions and norms of labor legislation, the main categorical apparatus of the labor economy has been formed and a methodological toolkit for the study of current trends in employment and HR management has been outlined. The theoretical composition is underpinned by practical tasks in the form of calculation tasks, tests and creative situational exercises aimed at the development of analytical and calculation abilities and skills in making independent informed decisions in the field of human resources management. It is intended for applicants of economic specialties of higher education institutions for independent study of the discipline "Labor economics and social-labor relations". It will be useful for those who are interested in the problems of the labor economy in view of the current economic challenges and fundamental changes that are taking place in the labor market and in HR management.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31071
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LABOR_ECONOMICS_AND_SOCIAL_AND_LABOR_RELATIONS.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.